Tyto internetové stránky využívají soubory cookie k ukládání informací na Vašem počítači. Některé jsou z nich zásadně důležité pro funkčnost stránek. Dalším používáním těchto stránek udělujete souhlas s umístěním těchto souborů cookie. V případě nesouhlasu opusťte tyto stránky.
| Souhlasím | Opustit stránky |

Články - Katastr


Novinky

​Katastr nemovitostí, nahlížení do katastru nemovitostí 06.09.2012


​Katastr nemovitostí, nahlížení do katastru nemovitostí a návrh na vklad. Katastr nemovitostí ČR je soubor údajů o nemovitostech v České republice. Jedná se zejména o jejich soupis, popis, geometrické a polohové určení. V jeho evidenci jsou vedena i vlastnická a další zákonem stanovená práva k nemovitostem. Katastr je tedy důležitým prvkem v ochraně práv k...
Novinky

​Katastrální úřad 06.09.2012


​Katastrální úřad. Příslušný je ten katastrální úřad, do jehož obvodu nemovitost náleží. Jedná-li se o nemovitosti evidované v územní působnosti více katastrálních úřadů, předkládají se samostatné návrhy na vklad u jednotlivých katastrálních úřadů. Toto neplatí u směny nemovitostí, u zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, u...
Novinky

​Rozhodnutí 06.09.2012


​Rozhodnutí. Při povolení vkladu není možné využít žádný opravný prostředek. Právní účinky vkladu pak nastávají ke dni doručení návrhu na vklad práva příslušnému katastrálnímu úřadu. Proti rozhodnutí o zamítnutí vkladu je přípustné podat ve lhůtě 30 dní od doručení tohoto rozhodnutí žalobu podle části páté Občanského soudního řádu....
Novinky

​Řízení o povolení vkladu 06.09.2012


​Řízení o povolení vkladu je zahájeno dnem doručení návrhu na vklad práva příslušnému katastrálnímu úřadu. Rozhodnutí o povolení vkladu do katastru nemovitostí musí být vydáno do 30 dní, ve složitějších případech do 60 dní. Lhůta pro provedení vkladu do katastru je stanovena na 30 dní od pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu. Průběh řízení je...
Novinky

​Správní poplatek ve výši 1.000 Kč 06.09.2012


​Správní poplatek ve výši 1.000 Kč se hradí formou kolkových známek při podání návrhu na vklad. Při podání poštou se kolek vylepuje přímo na návrh na vklad. Jinak se musí jeho uhrazení prokázat. Pokud účastník řízení poplatek neuhradí ani na výzvu katastrálního úřadu, řízení o povolení vkladu se zastaví.
Novinky

​Přílohy návrhu 06.09.2012


​Přílohy návrhu. Povinnou přílohou každého návrhu na vklad práva do katastru je listina, na jejímž základě má být zapsáno právo. Musí se jednat o originál nebo úředně ověřenou kopii. Tato listina se přikládá v počtu o 2 větším než je počet účastníků. V případě směny nemovitostí ve více katastrálních obvodech se počet navyšuje ještě o 2 pro...
Novinky

​Zapisovaná práva 06.09.2012


​Zapisovaná práva. Návrh na vklad do katastru nemovitostí se podává v případě vzniku, změny nebo zániku věcných práv, a to vlastnického práva, zástavního práva, práva odpovídajícího věcnému břemeni nebo předkupního práva s účinky věcného práva.
Novinky

​Účastníci řízení 06.09.2012


​Účastníci řízení. Účastníky řízení jsou vždy všechny strany smlouvy nebo jiného právního úkonu, jenž je podkladem pro zápis či změnu daného práva v katastru. Na manžele se nahlíží jako na 2 samostatné účastníky. U fyzické osoby se udává jméno, příjmení, rodné číslo a trvalé bydliště, u právnické osoby se udává název, IČO a sídlo....
Novinky

​Náležitosti žádosti 06.09.2012


​Náležitosti žádosti. V každém návrhu musí být uvedeno označení katastrálního úřadu a katastrálního pracoviště, kterému je návrh určen, označení všech účastníků řízení, označení práv, která mají být do katastru zapsána a toho, co navrhovatel žádá nebo čeho se domáhá, označení listiny, na jejímž základě má být konkrétní právo do...
Novinky

​Návrh na vklad 06.09.2012


​Návrh na vklad. Každá změna práv k nemovitosti se musí odehrát prostřednictvím katastru, a to podáním návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí, návrhu na změnu těchto práv, popřípadě i návrhu na výmaz těchto práv. Tento zápis má konstitutivní charakter. To znamená, že až provedením vkladu katastrem dojde ke vzniku, změně či zániku práva k...
Novinky

Katastr nemovitostí pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín 08.06.2012


Katastr nemovitostí pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín. Český úřad zeměměřický a katastrální úřad ve Zlíně. Nahlížení do katastru nemovitostí. Aplikace umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, staveb a jednotek bytů nebo nebytových prostor.
Novinky

Katastr nemovitostí pro Vysočinu, katastrální pracoviště Jihlava 08.06.2012


Katastr nemovitostí pro Vysočinu, katastrální pracoviště Jihlava. Český úřad zeměměřický a katastrální úřad v Jihlavě. Nahlížení do katastru nemovitostí. Aplikace umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, staveb a jednotek bytů nebo nebytových prostor.